Refusjon

Refusjon av utgifter til parenteral (intravenøs) ernæring

Parenterale ernæringsprodukter er klassifiserte som legemidler. Parenteral ernæring ordineres vanligvis i form av en trekammerpose, samt vitaminer og sporstoffer som skal tilsettes før bruk.

Parenteral ernæring er ikke forhåndsgodkjent for refusjon over blåreseptordningen. Dersom vilkårene for refusjon over blåreseptordningen er oppfylt, skal blåresepten følges av en individuell søknad.

Søknad om dekning av utgifter til viktige legemidler finnes på www.helfo.no, og sendes til HELFO for godkjenning. Man vil så få et skriftlig vedtak, som må tas med til apoteket ved avhenting.

Sykehusapotek kan levere ut parenteral ernæring på blå resept for inntil en måneds forbruk i den perioden søknaden er til behandling hos HELFO.

Infusjonspumpe for administrering av parenteral ernæring og engangsutstyr utleveres av helseforetakene. Alle helseforetak har etablert en seksjon for behandlingshjelpemidler som håndterer denne type utstyr for bruk i hjemmet.

Infusjonspumpe og engangsutstyr rekvireres på eget skjema som leveres til det lokale kontor for behandlingshjelpemidler. Rekvisisjonsskjema og oversikt over kontor for behandlingshjelpemidler finnes på www.behandlingshjelpemidler.no.

Forskrivning av enterale produkter på blå resept

Sondeløsninger, næringsdrikker, cremer og næringspulver defineres som Næringsmidler til spesielle medisinske formål. HELFO har utarbeidet en produkt- og prisliste over næringsmidler til spesielle medisinske formål som dekkes på blå respt. Listen ligger tilgjengelig på www.helfo.no. Samtlige av Fresenius Kabis produkter er oppført i denne listen og kan dekkes på blå resept.

I følge Folketrygdlovens § 5.14 kan Næringsmidler til spesielle medisinske formål forskrives på blå resept gitt at visse forutsetninger er oppfylt, jf. Blåreseptforskriften § 6, stønad til Næringsmidler til spesielle medisinske formål på følgende indikasjoner:

  1. Sykelige prosesser som affiserer munn, svelg og spiserør og som hindrer tilførsel av vanlig mat. Sykelige prosesser som affiserer mage eller tarm, og som hindrer opptak av viktige næringsstoffer. Stoffskiftesykdommer (metabolsk syndrom). Behandlingsrefraktær epilepsi (ketogen diett).
  2. Laktoseintoleranse, melkeproteinintoleranse eller melkeallergi hos barn under 10 år.
  3. Fenylketonuri (Føllings sykdom)
  4. Behandling av kreft/immunsvikt eller annen sykdom som medfører så sterk svekkelse at næringstilskudd er påkrevd.

Relevant spesialist

Ved søknad etter § 6 punkt 1, 2 og 4 må behandlingen være instituert av relevant spesialist eller tilsvarende sykehusavdeling. Instituering kan skje per telefon til spesialisten. Dette må være dokumentert i behandlende leges journal og søknadsskjema. Det kan gjøres unntak fra institueringskravet ved kreft og immunsvikt. Ved søknad etter punkt 4 – annen sykdom som medfører så sterk svekkelse at næringstilskudd er påkrevd, må medlemmets svekkelse være en direkte konsekvens av den sykdommen medlemmet har. Manglende matlyst kan ikke legges til grunn for ytelse av stønad til dietetiske næringsmidler.

Krav til resept for å få dekket utgifter

Dersom vilkårene for refusjon er oppfylt, kan utgifter til næringsmidler kun dekkes når de er kjøpt etter resept fra lege. Dette gjelder også i tiden før søknad er fremsatt og vedtak er fattet. I sistnevnte tilfelle kan pasienten få kostnaden refundert av HELFO mot fremvisning av kvittering.

Søknadsskjema

HELFO har utarbeidet eget søknadsskjema for dekning av utgifter til næringsmidler, som det oppfordres til å bruke for forenkling av saksgangen. Saksbehandlingstiden kan ta fra 4-8 uker. Svar på søknaden sendes direkte til bruker. Legen får kun kopi dersom det oppgis på søknadsskjema at bruker har gitt fullmakt til dette.

Se www.helfo.no for mer informasjon

*HELFO = Helseøkonomiforvaltningen

Rekvirering av administrasjonssystem for enteral ernæring

Helseforetakene, ved enhet for behandlingshjelpemidler, har ansvaret for utlevering av administrasjonssystem til enteral ernæring til brukere som har fått forskrevet sondeernæring på blå resept. Under administrasjonssystem for enteral ernæring kommer enterale ernæringspumper, stativ, bæresystem, ernæringssett, sonder, samt tilbehør som sprøyter etc.

Disse produktene må rekvireres på eget skjema som er å finne på www.behandlingshjelpemidler.no.  Rekvireringsskjemaet er felles for alle helseforetakene i Norge.

 


Bilde av søknadsskjema Bilde av søknadsskjemaBilde av skjema behandlingshjelpemidler

Velkommen til Fresenius Kabi

Produktinformasjonen på denne nettsiden er tilpasset helsepersonell. Ved å trykke Fortsett nedenfor kommer du inn på nettsiden.

Vi bruker cookies for at nettsiden vår skal fungere best mulig for deg som bruker. De cookies som lagres, bruker vi til å lage statistikk og ved innlogging. Du kan lese mer om våre cookies her.

  • Sweden Denmark Finland